หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34
| เข้าชม 585 |

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วันที่ 9-11 มกราคม 2563

เหรียญทอง
ทักษะการออกแบบวงจรดิจิตอล ระดับ ปวส. ประเภทเดี่ยว
นายคุณาสิน งามสมบัติ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ระดับ ปวส. ประเภทเดี่ยว
นายจิตรกร แสดใหม่
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2016 ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
นายณัชพล เรืองทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS 6 ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
นางสาวธนณัฐภัสสร ศรีดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวส. ประเภททีม
1. นายเกียรติศักดิ์ ดิษฐ์สูงเนิน
2. นางสาวคชาภรณ์ บัญชาเมฆ
3. นางสาวอรพรรณ เพ็ชรภูมิ
4. นางสาวกนกพร วิชาผา
5. นางสาวลักษณ์ธิมาพร พืชจันทึก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เหรียญเงิน
ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ระดับ ปวช. ประเภททีม
1. นายวรุณ โคตรนรินทร์
2. นายภูพญา บุญมีชัย
สาขาวิชางานยานยนต์
ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 (การทำหนังสือราชการ) ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
นางสาวสุพรรษา สารลึก
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
นายจีรศักดิ์ เขาโคกกรวด
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ระดับ ปวส. ประเภทเดี่ยว
นายอัมรินทร์ แผ้วสูงเนิน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. ประเภททีม
1. นายฉัตรชัย พึ่งศรี
2. นายกฤษดนัย ชฎาแก้ว
สาขางานยานยนต์
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปวช. ประเภททีม
1. นางสาววิภารัตน์ บนสันเทียะ
2. นางสาวสุธิดา จากทะเล
สาขาวิชาการบัญชี

เหรียญทองแดง
ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ระดับ ปวส. ประเภททีม
1. นายธนบดี ทอสูงเนิน
2. นายจตุพล ภูมิโคกรักษ์
สาขางานเทคนิคยานยนต์
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
นายไชยเชษฐ์ ฉายสำโรง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. ประเภทเดี่ยว
นางสาวศิริกร เพิ่มสูงเนิน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ปวส. ประเภททีม
1. นายสรนงค์ สินสะโน
2. นายนครินทร์ พิมพ์ครบุรี
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

เข้าร่วม
ทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเครื่องยนต์ ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
นายธีรภัทร์ โนเปลือย
สาขาวิชาช่างยนต์
ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
นายอนุกูล สว่างจิตร
สาขาวิชาช่างยนต์
ทักษะวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
นางสาวศิริลักษณ์ สวาสดิ์วงศ์
สาขาวิชาการบัญชี
ทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
นายพลวัต เนตรจินดา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ลงโพสต์ 13 ก.พ. 63