โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศาสนถาน
ณ วัดพายัพอารามหลวง และวัดยางใหญ่
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 64