[ 26 ก.ย. 62 ] ศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. วันที่ 17 กันยายน 2562