ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางกัญญา วิมาโคกกรวด

(รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)

นางจิราภรณ์ ทองสุ

(งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)

นางนภศร สนใหม่

(งานวางแผนและงบประมาณ)

นางกัญญา วิมาโคกกรวด

(งานความร่วมมือ)

นางสมฤดี วงษาแจ่ม

(งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์บริหารธุรกิจ)

นายสามารถ พงศ์อุดมกุล

(งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ช่างอุตสาหกรรม)

นางนภศร สนใหม่

(งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)