ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสุมาลี แก้วกันเนตร์

(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร)

นางจินตนา พรหมเมตตา

(งานบุคลากร)

นางทิพย์ประภา อ่อนทองคำ

(งานบริหารงานทั่วไป)

นางจงดี น้อยหมื่นไวย

(งานทะเบียน)

นางสุมาลี แก้วกันเนตร

(งานการเงิน)

นางปทิดา ดิษผักแว่น

(งานกองทุน)

นางสาวสุริยา จอมมะเริง

(งานบัญชี)

นายอนุวัฒน์ คำแก้ว

(งานอาคารสถานที่)

นางอรวรรณ พิณปรุ

(งานพัสดุ)

นางกฤษณา ชุมสงฆ์

(งานประชาสัมพันธ์และรับสมัคร)