ฝ่ายวิชาการ

นางดุษฎี มั่นกิจ

(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ)

นางดุษฎี มั่นกิจ

(งานแผนกวิชาบริหารธุรกิจ)

นางชลนาริน มาฆทาน

(งานแผนกวิชาการศึกษาทั่วไป)

นางจิราภรณ์ ทองสุ

(งานแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม)

นางสาวสมฤดี วงษาแจ่ม

(งานสื่อการเรียนการสอน)

นางสุวรัตน์ ศิริรักษ์

(งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี)

นางกัญญา วิมาโคกกรวด

(งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน)

นางสาวสุขธิดา หงิมเพ็ง

(งานวัดและประเมินผล)

นางสาวพัทธ์ธีรา ลิขิตวัฒนพงศ์

(งานวิทยาบริการและห้องสมุด)