[ 14 ม.ค. 63 ] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวเอกชน ระดับชาติ ประจำปี 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 34
(Tri Domain Contests 34)
สาถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ ประจำปี 2562
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 10-11 มกราคม 2563