[ 17 ก.พ. 63 ] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพสาขาวิชาการโรงแรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพสาขาวิชาการโรงแรม เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงาน
โดย คุณสุภาศิตา มาตรศิริดำรง วันที่ 14 ก.พ 63 ณ ห้องประชุมแจ่มจันทร์