สาขาที่เปิดสอน


ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (เรียน 3 ปี)

     สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขาวิชาการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     สาขาวิชาช่างเครื่องกล/ยานยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (เรียน 2 ปี)

     สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
     สาขาวิชาการตลาด
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     สาขาวิชาช่างเครื่องกล/ยานยนต์
     สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาช่างิเล็กทรอนิกส์
     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง