หลักฐานการสมัครเรียน

    1. สำเนาทะเบียนบ้าน
    2. สำเนาบัตรประชาชน
    3. วุฒิการศึกษา (ตัวจริง)
    4. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

    1. ปวส. บริหารธุรกิจ ภาคเรียนละ 8,000 บาท
    2. ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ภาคเรียนละ 10,100 บาท
    3. ปวช. ทุกสาขาวิชา ภาคเรียนละ 5,500 บาท