สาขาวิชาบัญชี There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions

เกี่ยวกับสาขา     สาขาวิชาการบัญชี เป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวความคิด เพื่อมุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตอบสนองต่อการประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจ

     สาขาวิชาการบัญชี มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจเนื้อหาทฤษฎีทางการบัญชี ซึ่งเป็นภาษาธุรกิจที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อประมวลผล จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ และสามารถเอาวิชาการบัญชีไปบูรณาการกับศาสตร์แขนงต่างๆ ได้


จุดเด่น เฉพาะ C-TECH เขียนโครงการเพื่อจัดตั้งธุรกิจจำลองได้
 แก้ปัญหาตามสถานการณ์สมมุติที่ผู้สอนตั้งขึ้นได้ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
 เน้นจริยธรรม นักบัญชีต้องขยัน ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
 โดดเด่นด้านภาษีอากรและภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทข้ามชาติ
 รองรับการเปิดเสรีทางการค้า (AEC) ของประชาคมอาเซียน