สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


เกี่ยวกับสาขา


     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จะมุ่งเน้น ให้นักศึกษาที่จบสามารถทำงานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ หรือผู้ประกอบการได้ ซึ่งส่วนที่สนับสนุนที่สำคัญคือ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาได้รับการถ่ายทอดและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้น และพร้อมในการทำงานในสถานประกอบการ เพราะในการเรียนจะมีการเข้าไปทดลองการทำงานจริงในสถานประกอบการ (ทวิภาคี) เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้วิชาความรู้ในที่ทำงานจริง อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการได้งานทำของนักศึกษา

จุดเด่น เฉพาะ C-TECH


 เรียนระบบทวิภาคีปีที่ 2 (ที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดขอนแก่น)
 มีรายได้จากการฝึกงาน
 มีงานรองรับหลังจากเรียนจบทันที
 มีใบผ่านงานจากสถานประกอบการ