ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสุมาลี แก้วกันเนตร์
(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร)
นางทิพย์ประภา อ่อนทองคำ
(งานบริหารงานทั่วไป)
นายอนุวัฒน์ คำแก้ว
(งานอาคารสถานที่)
นางกฤษณา ชุมสงฆ์
(งานประชาสัมพันธ์และรับสมัคร)