สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions

เกี่ยวกับสาขา     หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ การเขียนโค้ด (Coding) การพัฒนาโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในส่วน Network Software และ Hardware โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม


จุดเด่น เฉพาะ C-TECH


 เน้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้จริง ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต Web Application และการประยุกต์ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Programming
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานออฟฟิต