อาคารสถานที่

     ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ

1.1 ทางวิทยาลัยมีอาคารเรียน 1 หลัง คือ อาคารเรืองวิชา ประกอบด้วย
ชั้นที่ 1 จำนวน 8 ห้องเรียน ประกอบด้วย
     - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง
     - ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
     - ห้องปฏิบัติการทางพยาบาล 1 ห้อง
     - ห้องเรียน 2 ห้อง
     - ห้องน้ำ ชาย-หญิง
ชั้นที่ 2 ห้องสมุด 1 ห้อง และห้องทำงานของครู
ชั้นที่ 3 จำนวน 14 ห้อง ประกอบด้วย
     - ห้องเรียน 9 ห้อง
     - ห้องพักครู 2 ห้อง
     - ห้องศูนย์ให้คำปรึกษา 1 ห้อง
     - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
     - ห้องน้ำ ชาย-หญิง
ชั้นที่ 4 จำนวน 15 ห้อง ประกอบด้วย
     - ห้องเรียน 12 ห้อง
     - ห้องศูนย์ทวิภาคี 1 ห้อง
     - ห้องปฏิบัติการโรงแรม 1 ห้อง
     - ห้องพักครู 1 ห้อง
     - ห้องน้ำ ชาย-หญิง
ชั้นที่ 5 จำนวน 15 ห้องเรียน
ชั้นที่ 6 จำนวน 15 ห้องเรียน
1.2 อาคารปฏิบัติการ จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย
     1.2.1 อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 9 ห้อง ประกอบด้วย
          - ห้องเรียน 5 ห้อง
          - ห้องเขียนแบบ 1 ห้อง
          - ห้องพักครู 1 ห้อง
          - ห้องปฏิบัติการซ่อมเครื่องปรับอากาศและติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1 ห้อง
          - ห้องสโตร์ 1 ห้อง
     1.2.2 อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 6 ห้อง ประกอบด้วย
          - ห้องเรียน 3 ห้อง
          - ห้องพักครู 1 ห้อง
          - ห้องปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์ 1 ห้อง
          - ห้องสโตร์ 1 ห้อง
     1.2.3 อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 6 ห้อง ประกอบด้วย
          - ห้องเรียน 3 ห้อง
          - ห้องพักครู 1 ห้อง
          - ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง
          - ห้องสโตร์ 1 ห้อง
1.3 อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง จำนวน 7 ห้อง ห้องน้ำชาย-หญิง และสนามบาส สนามฟุตซอล
1.4 อาคารปกครอง 1 หลัง จำนวน 3 ห้อง