อาคารสถานที่

     ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ

1.1 ทางวิทยาลัยมีอาคารเรียน 1 หลัง คือ อาคารเรืองวิชา ประกอบด้วย
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย
     - ห้องผู้อำนวยการ
     - ห้องผู้อำนวยการ
     - ห้องธุรกิจสถานพยาบาล/ห้องพยาบาล
     - ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-5
     - ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
     - ห้องสมุด
     - ห้องวิชาการ
     - ห้องการเงิน-บุคลากร
     - ห้องประกันคุณภาพ
     - ห้องประชาสัมพันธ์ภายนอก
     - ห้องทะเบียน
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
     - ห้องพักครูการศึกษาทั่วไป
     - ห้องพักครูสาขาธุรกิจค้าปลีก-สารสนเทศ-โลจิสติกส์
     - ห้องพิมพ์ดีดไทย
     - ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
     - ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
     - ห้องซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย
     - ห้องพักครูสาขาวิชาการบัญชี-การโรงแรม
     - ห้องเรียนสาขาวิชาการบัญชี
     - ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี
     - ห้องเรียนสาขาวิชาการโรงแรม
     - ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม
     - ห้องเรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1.2 อาคารโรงฝึกงาน
     - โรงฝึกงาน หมวดวิชาเทคนิคพื้นฐาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ และช่างก่อสร้าง
     - ห้องพักครู
1.3 อาคารเก็บกาญจนา
     - สนามกีฬา
1.4 อาคารวินัยและความประพฤติ
     - งานวินัย