หลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชาที่เปิดสอน

ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ปวช. พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี
พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พาณิชยกรรม การตลาด การตลาด
พาณิชยกรรม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
พาณิชยกรรม ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
พาณิชยกรรม ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์
อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ปวส. บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด
บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า / การจัดการการขนส่ง
บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
บริหารธุรกิจ ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการส่วนหน้าโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย