สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


ใครเหมาะที่จะเรียน

ระดับ ปวช.

     ผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าทุกโปรแกรม ที่สนใจในงานซ่อมบำรุงเครื่องใช้ในบ้าน

ระดับ ปวส.

     ผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกโปรแกรม ที่สนใจในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน - นอกอาคาร และในโรงงานอุตสาหกรรม