สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions

เกี่ยวกับสาขา     ธุรกิจสถานพยาบาล คือ ลักษณะงานเป็นพนักงานในสถานพยาบาล หรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านธุรการการแพทย์ สามารถให้บริการทั่วไปปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ส่วนหน้าในสถานพยาบาล งานเวชระเบียน ต้อนรับผู้ป่วย งานคอมพิวเตอร์ บัญชี ธุรการ สำนักงานสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ สุขภาพอนามัย โภชนาการ พืชสมุนไพร นวดแผนไทย และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งจบแล้วสามารถทำงานที่โรงพยาบาลชั้นนำหรือสถานบริการทางสุขภาพอีกทั้งยังสามารถทำงานสำนักงานได้อีกด้วย และยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ ได้


จุดเด่น เฉพาะ C-TECH วางแผนและจัดการข้อมูลงานเวชกรรมสังคม
 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอนามัยชุมชน
 การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
 วางแผนบริหารจัดการงานเวชศาสตร์ครอบครัว
 อนามัยแม่และเด็ก
 โภชนาการบำบัด