สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


เกี่ยวกับสาขา     เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง กระบวนการวางแผน คิดเป็น จัดการเป็น ปฏิบัติเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ทางการตลาดและเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจค้าปลีกในสมัยใหม่ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยผู้เรียนได้รับการตอบแทนจากสถานประกอบการในรูปแบบของเบี้ยเลี้ยง ค่าเล่าเรียน และรับสิทธิอื่นๆ เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัทนั้น


จุดเด่น เฉพาะ C-TECH


 เรียนผ่านระบบ Video Conference
 เรียนระบบทวิภาคีหรือ DVT ปวช.
 เลือกลงร้านหรือเรียนภาคทฤษฎีก่อนได้ตั้งแต่วันแรก
 เรียน 3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน สลับกันจนจบการศึกษา
 มีรายได้จากการฝึกงาน
 มีงานรองรับหลังจากเรียนจบทันที
 มีใบผ่านงานจากสถานประกอบการ