สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


เกี่ยวกับสาขา


     สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมุ่งเน้น ให้นักศึกษาที่จบสามารถทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ วางแผนและจัดการระบบเครือข่ายอย่างมีระบบ ออกแบบและเขียนโปรแกรมต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามองค์กรต่างๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับการจัดระบบสารสนเทศ


จุดเด่น เฉพาะ C-TECH


 เน้นการเรียนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
 เน้นการซ่อมและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
 มีการเขียนโปรแกรมและออกแบบเว็บไซต์ บนเครือข่ายด้วยภาษาที่หลากหลาย