สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


จบแล้วทำงาน


 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ
 ช่างซ่อมมือถือ
 พนักงานรัฐและเอกชน
 เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 เจ้าของกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 อื่นๆ ฯลฯ

จบแล้วศึกษาต่อ


 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ครุศาสตรอุตสาหกรรม
 สาขาเทคโนโลยี และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน