Human Resources Management


สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
สนใจใฝ่รู้ในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว
ติดตามกระแสโลกอยู่เสมอ
เกี่ยวกับสาขา

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ งานสายอาชีพหลักจะเน้นในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน หรืออาจทำงานในสายที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือ Outsourcing ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพการบริหารธุรกิจในสาขาอื่นๆ อีก เช่น การจัดการ การตลาด การเงินการธนาคาร เป็นต้น เพราะพื้นฐานหลักของนักศึกษาทุกคนจะมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ หรืออาจจะเป็นผู้ประกอบการก็ได้

จุดเด่น เฉพาะ C-TECH

  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารค่าตอบแทน