บริการผ่อนชำระ : ระบบจ่ายสบาย


 กรณีที่นักศึกษาและผู้ปกครองมีความจำเป็นทางการเงิน และอาจไม่สามารถเข้าศึกษาได้หากต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน วิทยาลัยจัดระบบการผ่อนชำระเป็นงวด เพื่อให้ทุกคนมีโอกาศได้เรียนระดับสูงเท่าเทียมกันทุกคน

ทุน กยศ.


 ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อที่ C-TECH ทุกคนสามารถขอกู้ทุน กยศ. หรือ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมการเรียน (ค่าหน่วยกิต) และ ค่าธรรมเนียมอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารค่าที่พัก ฯลฯ ได้ทั้งหมดจนจบหลักสูตร (นักศึกษาจะใช้คืนเงินกู้ดังกล่าวหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี ผ่อนชำระแบบสบายระยะเวลา 15 ปี) จากปีการศึกษา 2559 นักศึกษาของ C-TECH ได้รับทุน กยศ. ทุกคน 100 %

งานพิเศษระหว่างเรียน


 นอกจากมีทุน กยศ. และบริการผ่อนชำระแล้ว วิทยาลัยยังมีบริการหางานพิเศษให้ทำระหว่างเรียน ในอดีต ผู้เรียนที่เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยมักจะประสบความสำเร็จเมื่อประกอบอาชีพ เพราะการทำงานพิเศษนอกจากทำให้มีรายได้แล้วยังเป็นการฝึกความอดทน ความมีวินัย และการบริหารเวลาที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต

อบอุ่น ปลอดภัย


 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ชิดเป็นกันเองและเอาใจใส่ในการแก้ปัญหากับนักศึกษา มีศูนย์เพื่อนใจวัยทีน และสำนักติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่จะจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียนเพิ่มเติม บริการหอพักของวิทยาลัย ปลอดภัยมีอาจารย์ดูแล ห้องพัก 1 ห้อง ต่อนักศึกษา 2-4 คน สะดวกสบาย มีห้องน้ำในตัว