สาขาวิชาช่างก่อสร้าง There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


จบแล้วทำงาน


 งานก่อสร้าง
 งานไม้
 งานสำรวจ
 งานประเมินราคาค่าก่อสร้าง
 จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง
 ผู้ช่วยวิศวกร
 พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
 ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 เจ้าของกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
 อื่นๆ ฯลฯ

จบแล้วศึกษาต่อ


 สาขาวิศวกรรมโยธา
 คณะวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง
 ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ
 สายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน