สาขาวิชาช่างก่อสร้าง There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotionsเกี่ยวกับสาขา


     บ้านคือสิ่งปลูกสร้างอีกประเภทที่ต้องอาศัยช่างก่อสร้างช่วยปลูกสร้างวางแผน กำหนดโครงสร้าง กำหนดแบบบ้าน และประเมินราคาอีกทั้งสาขาช่างก่อสร้างยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับพัฒนาการศึกษาระดับสูงขึ้นไปคือ การเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นไปอีกจึงทำให้สาขาช่างก่อสร้างมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


จุดเด่น เฉพาะ C-TECH


     สาขาช่างก่อสร้างคือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น บ้านอาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เป็นต้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาขาวิชาช่างก่อสร้างให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานไม้ งานปูน งานเขียนแบบงานงานสำรวจงานประเมินราคา ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สายอาชีพทุกสาขา ให้ความสำคัญการการฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎี