สาขาวิชาช่างก่อสร้าง There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


เรียนสนุก เน้นปฏิบัติ ไม่มีการบ้าน

บรรยากาศการเรียน


วางแผน กำหนดโครงสร้าง กำหนดแบบบ้าน และประเมินราคา

สร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานไม้ งานปูน

เรียนต่อยอดในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

งานเขียนแบบงานงานสำรวจงานประเมินราคา

ให้ความสำคัญการการฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎี