สาขาวิชาช่างก่อสร้าง There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


ใครเหมาะที่จะเรียน

ระดับ ปวส.

     ผู้ที่จบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา ที่ชอบหรือสนใจในงานก่อสร้าง งานไม้ งานปูน งานออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเรียนต่อยอดในสาขาวิศวกรรมศาสตร์