DOWNLOAD งานทวิภาคี


DVT.1 แบบฟอร์มวิเคราะห์งาน  DOWNLOAD
DVT.2 แผนการฝึกอาชีพตลอดหลักสูตร  DOWNLOAD
DVT.3 แบบฟอร์มแผนการฝึกอาชีพรายหน่วย  DOWNLOAD
DVT.4 แบบฟอร์มแผนการฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี  DOWNLOAD
DVT.5 แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการทวิภาคี  DOWNLOAD
DVT.6 แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ  DOWNLOAD
DVT.7 แบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษา  DOWNLOAD
DVT.8 บัญชีชื่อสถานประกอบการและรายวิชาฝึกอาชีพ  DOWNLOAD
DVT.9 สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  DOWNLOAD
DVT.10 แบบสำรวจลักษณะงานของสถานประกอบการ  DOWNLOAD
DVT.11 สัญญาการฝึกอาชีพ  DOWNLOAD
DVT.12 แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา  DOWNLOAD
DVT.13 แบบฟอร์มรายงานการนิเทศ  DOWNLOAD
DVT.14 บทพิจารณาความผิด และพิจารณาโทษของผู้เรียนที่กระทำความผิด  DOWNLOAD
DVT.15 แบบฟอร์มการนิเทศ  DOWNLOAD
DVT.16 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  DOWNLOAD
DVT.17 เอกสารตัวอย่างการทำ mou  DOWNLOAD
DVT.18 Work flow ฝึกงาน ทวิภาคี  DOWNLOAD
DVT.19 บทพิจารณาความผิด และพิจารณาโทษของผู้เรียน  DOWNLOAD
DVT.20 แบบฟอร์มสัมภาษณ์นักศึกษา  DOWNLOAD
DVT.21 แบบฟอร์มรายงานการนิเทศ สำหรับอาจารย์นิเทศ  DOWNLOAD