วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. มีสาขาต่างๆ มากมาย ที่สามารถรองรับความต้องการเกือบทุกอาชีพ และยังมีเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน มีอาจารย์ที่มากความสามารถและประสบการณ์ อยากรู้ว่ามีสาขาใดบ้าง ดูด้านล่างได้เลยครับ


ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 สาขาวิชาช่างเครื่องกล/ยานยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 สาขาวิชาช่างเครื่องกล/ยานยนต์
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง